PÉČE SRDCEM, z.ú.

+420 777 147 587

reditelka@pecesrdcem.cz

Jsme nezisková organizace s registrací k poskytování sociální služby osobní asistence podle zákona č. 108/2006 Sb. Seniorům a osobám se sníženou schopností sebeobsluhy poskytujeme péči, která umožňuje ve stáří nebo v nemoci zůstat v prostředí vlastního domova. Podle přání, zvyklostí a měnících se potřeb pomáháme zajistit běžné denní činnosti a péči. Podporujeme rodiny, které o seniory a handicapované pečují.

Cílem je napomáhat klientovi při soběstačnosti v základních životních dovednostech. Naplňovat jeho potřeby tehdy, tam a takovým způsobem, jak si klient přeje. Umožnit klientovi, aby setrval co možná nejdéle v jeho přirozeném prostředí a žil kvalitní život. Osobní asistenci poskytujeme dle potřeby 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, klienti ji využívají dle svých potřeb a našich kapacitních možností.

Služba osobní asistence je službou terénní, poskytujeme ji v domácnostech uživatelů na území města Ostravy a v přilehlých obcích.